Biografi Imam Ath Thahawi

Nama dan Nasab Imam Ath-Thahawi


Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik. Dikenal dengan kuniah, Abu Ja’far. Berasal dari Mesir, tepatnya sebuah desa di kawasan ash-Sha’id, yang dikenal dengan Thaha; dan kepada desa inilah beliau dinisbatkan, sehingga beliau dikenal dengan Ath Thahawi.
Kelahiran dan Pertumbuhan Ath-Thahawi
Beliau dilahirkan pada th. 239 H, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Yunus, yang merupakan salah seorang murid beliau.
Beliau tumbuh di tengah keluarga yang penuh dengan berkah ilmu dan keutamaan. Bapaknya sendiri adalah seorang ulama terkenal yang unggul dalam bidang syair dengan segala riwayatnya. Dan ibunya terhitung sebagai seorang murid Imam besar asy Syafi’I, yang aktif menghadiri majelis-majelis beliau. Kemudian pamannya dari pihak ibunya adalah Imam al-Muzani, yang dianggap sebagai murid Imam Syafi’I yang paling faqih, bahkan sebagai penyebar ilmu beliau setelahnya.

Ath-Thahawi mulai beranjak mendaki ketinggian ilmu dari Masjid Amr bin al-Ash. Disana beliau menghafal al-Qur’an dibawah bimbingan Syaikh Abu Zakariya Yahya bin Muhammad bin Amrus. Kemudian beliau mendalami fikih dibawah asuhan pamannya al Muzani, dan mendengar mukhtasarnya yang beliau intisarikan dari ilmu Imam Syafi’I, gurunya. Bahkan beliau juga menulis (meriwayatkan) hadits dari al Muzani, dan juga mendengar riwayat-riwayat yang diambilnya langsung dari Imam Syafi’I, dan tentu saja sempat berguru dari ulama-ulama yang segenerasi dengan al Muzani.
Al Hafizh di dalam Lisan al-Mizan menukil dari Abu Sa’id bin Yunus, dalam Tarikh Mishr,
“Ath-Thahawi mulai mendalami fikih di bawah asuhan pamannya Abu Ibrahim, Ismail al-Muzani, murid Imam Syafi’I, dan dari al Muzani beliau mendenga kitab as-Sunan, yang merupakan riwayatnya dari Imam asy-Syafi’i. ath-Thahawi juga mengambil hadits dari ulama-ulama hadits hebat di zmannya, seperti: Yunus bin Abdul A’la, Harun bin Sa’id al-Aili, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Bahr bin Nashr, Isa bin Mastrud, dan banyak lagi yang lainnya dari murid-murid Sufyan bin Unayah dan Ibnu Wahab.
Ath-Thahawi kemudian bertualang ke negeri Syam, dan disana beliau mendengarkan ilmu, sejak dari kota Baitul Maqdis, Ghaza dan Asqalan. Lalu beliau mendalami fikih di kota Damaskus di bawah asuhan gurunya al-Qadhi abu Hazim. Kemudian beliau kembali ke Mesir.
Pada mulanya beliau mengikuti madzhab Imam asy-Syafi’I, akan tetapi beliau kemudian beralih mengikuti madzhab Imam Abu Hanifah.
Tentang beralihnya ath-Thahawi kepada madzhab Abu Hanifah, al-Hafizh adz-Dzahabi menyebutkan sebagai berikut,”Abu Sulaiman bin Zabr berkata, ath-Thahawi berkata kepada saya, “Orang yang paling pertama aku tulis haditsnya ialah al-Muzani, dan saya juga mengambil pandangan Imam asy-Syafi’i. setelah beberapa tahun kemudian, datang Ahmad bin Abu Imran sebagai seorang hakim untuk wilayah Mesir, maka saya menyertainya, dan kemudian mengambil pandangannya.” (Siyar A’lam an-Nubala)
Guru-guru ath-Thahawi

Imam ath-Thahawi mengambil ilmu dari sederetan ulama-ulama besar di zamannya, dan itulah di antara yang menyebabkan beliau muncul sebagai seorang ulama besar. Berikut di antara nama mereka:
1.Al-Allamah Isamail bin Yahya bin Ismail al-Muzani asy-Syafi’I, wafat th.264 H.
2.Al-Allamah Abu Hazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz al-Baghdadi, wafat th.292 H.
3.Al-Qadhi Abu Bakrah, Bakkar bin Qutaibah, wafat th. 270 H.
4.Al-Imam Ahmad bin Syu’aib an-nasa’I, wafat th. 303 H.
5.Al-Imam Yunus bin Abdul A’la, wafat th.264 H.
6.Al-Imam ar-rabi’ bin Sulaiman al-Muradi salah seorang murid besar Imam asy-Syafi’I, wafat th. 270 H.
7.Al-Imam Abu Zur’ah ad-Dimasyiqi, wafat th. 281 H.
8.Al-Imam al-Hafizh Ali bin Abdul Aziz al-Baghawi, wafat th. 280 H.
9.Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud as-Sijistani, wafat th. 316 H.
10.Al-Imam Muhammad bin Sa’id ad-Dulabi, wafat th. 310 H. dan banyak lagi yang lainnya.

Murid-murid ath-Thahawi

Berguru pada Ulama-ulama hebat, kemudian muncul sebagai ulama yang hebat, dan kemudian juga melahirkan murid-murid hebta. Inilah gambaran ulama-ulama ahlussunnah, dari zaman ke zaman lainnya, yang di antara mereka ialah Imam ath-Thahawi. Di antara murid-murid ath-Thahawi yang kemudian muncul sebagai orang-orang yang terpandang ialah sebagai berikut:
1.Al-Hafizh Ahmad bin Manshur, Abul Faraj, al-Khasysyab, wafat th. 364 H.
2.Imam ahli fikih Ahmad bin Manshur, Abu Bakar, al-Maghani.
3.Al-Hafizh Sulaiman bin Ahmad, Abul Qasim, ath-Thabari, wafat th. 360 H.
4.Imam an-Naqid (kritikus ulung) Abdullah bin Adi, Abu Ahmad, wafat th. 365 H.
5.Al-Hafizh Abu Sa’id bin Yunus al-Mishri, wafat th. 347 H.
6.Asy-Syaikh Muhammad bin Zabr, Abu Sulaiman, ad-Dimasyqi wafat th. 379 H.
7.Al-Hafizh Muhammad bin al-Muzhaffar, wafat th. 379 H. Dan lain-lain.

Karya Tulis ath-Thahawi

Berkah hidup beliau terwujud nyata dalam bentuk karya ilmiah yang dapat di ambil mafaatnya oleh generasi ke generasi. Di antara yang paling penting adalah:
1.Syarh Ma’ani al-Atsar, dan ini adalah karya tulis beliau yang paling pertama.
2.Syarh Musykil al-Atsar, sebuah karya ilmiah monumental yang penuh dengan makna-makna yang bagus dan sarat dengan faidah.
3.Mukhtasar ath-Thahawi dalam fikih Madzhab al-Hanafi, yang tampaknya mirip dengan karakter tulis Mukhtasar al-Muzani dalam Madzhab asy-Syafi’i.
4.Sunan asy-Syafi’i. dalam kitab ini ath-Thahawi mengumpulkan riwayat-riwayat yang di dengarnya langsung dari paman dan gurunya al-Muzani, dari Imam asy-Syafi’i.

5.Al-Aqidah ath-thahawiyah. Matan kitab ini mendapatkan tempat yang terhormat di dunia Islam dan di kalangan ulama ahlussunnah khususnya.

Pujian Para Ulama terhadap Imam ath-Thahawi

1.Ibnu Yunus menukil dari al-Hafizh Ibnu Asakir dalam kitabnya yang terkenal tarikh Dimasyq bahwa beliau berkata,”Dia adalah seorang yang terpercaya, memiliki hafalan hebat ahli fikih, dan memiliki akal yang cemerlang.”
2.Maslamah bin Muslim berkata. Sebagaimana yang dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajr di dalam Lisan al-Mizan,”Beliau adalah seorang yang kredibel, memilki hafalan hebat, memilkik kedudukan yang agung, ahli fikih, berilmu luas tentang ikhtilaf-ikhtilaf di antara para ulama, dan memilki pandangan jeli dengan karya tulis.”
3.Imam Ibnu an-Nadhim yang wafat th. 260 H berkata,”Beliau adalah satu-satunya ulama di zamannya yang sepertinya, dalam ilmu dan kezuhudan.”
4.Imam Ibnu Abdil Barr berkata sebagaimana disebutkan dalam al-Jawahir al-Mudhiyah.”Beliau adalah orang yang berilmu tentang biografi ulama-ulama kota kuffah, sejarah tentang mereka dan fikih mereka.”
5.Imam as-Sam’ani berkata di dalam al-Ansab,”Beliau adalah seorang yang kredibel, memilki hafalan dan pemahaman yang hebat, ahli fikih dan memilki akal yang cemerlang, dan juga berilmu luas.”
6.Imam Ibnul Jauzi berkata di dalam al-Munthazam,”Beliau adalah seorang yang kredibel, memilki pemahaman dan ilmu fikih yang dalam, akal yang cemerlang, dan para ulama sepakat bahwa beliau memang orang utama, jujur, zuhud dan wara’.”

7.Imam Adz-Dzahabi berkata dalam Siyar A’lam an-Nubala’,”Beliau adalah seorang Imam Allamah, seorang penghafal ulung yang hebat, Ahli Hadits dan fikih negeri Mesir.”
8.Pujian dan sanjungan serupa terhadap ath-Thahawi juga datang dari Imam Ibnu Katsir, Imam as-Suyuthi dan lain-lain.

Wafat Imam ath-Thahawi
Beliau wafat di Mesir, pada bulan Dzulqa’dah th.321 H, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam ath-Thahawi, yang telah menghabiskan hidupnya demi mengabdikan dirinya kepada ilmu. Kita berdoa kepada Allah, semoga memberikan balasan baik yang berlimpah atas segala kerja kerasnya dalam pengabdian kepada Islam dan kaum muslimin.

Disalin dari Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, penerbit Pustaka Sahifa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: